Secretaris van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond at Watersportverbond

Vacature: Secretaris van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond

In verband met het vertrek van de secretaris van het bestuur van het Watersportverbond zijn wij op zoek naar een enthousiaste, verbindende bestuurder die deze rol op zich neemt. Wil jij je bestuurlijke kennis inzetten in een inspirerende, ambitieuze en vooral sportieve omgeving? Lees dan verder.
Nederland heeft een rijke watersport traditie. Motorbootvaarders, (wedstrijd) zeilers, wind- en kitesurfers, kanovaarders en suppers, allen vaak ook lid van een watersportvereniging om samen te sporten. In 1890 is het Koninklijk Nederlands Watersportverbond opgericht om de gedeelde belangen van de watersport te behartigen. Het Watersportverbond doet dat vandaag nog steeds vanuit een aansprekende missie: ‘Nederlanders een leven lang laten genieten op het water.’
Het Watersportverbond bestaat uit, én maakt zich sterk voor, ruim 350 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen. Het Watersportverbond ondersteunt de aangesloten verenigingen op tal van gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en helpen we met het oplossen van verenigingsvraagstukken. Het bureau van het Watersportverbond werkt vanuit 'DeWeerelt van Sport’ in Papendorp/Utrecht, waar sinds 2017 vijf sportbonden gezamenlijk gehuisvest zijn.
Internationaal is Nederland op dit moment een van de beste zeillanden ter wereld. Daar zijn we trots op. Onze topsporters zijn de ambassadeurs van onze sport en het water. Op scholen en verenigingen inspireren zij de jeugd. De watersport is continu in beweging om aantrekkelijk te blijven voor sporters en publiek.
Het Watersportverbond is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komt het Watersportverbond op voor het belang van de watersport in het algemeen en haar leden in het bijzonder. De aangesloten verenigingen, hun leden en onze topsporters zetten zich dagelijks in voor de bewustwording en het belang van toegankelijk, schoon en veilig vaarwater.
Het bestuur van het Watersportverbond is collectief verantwoordelijk voor het besturen van de Vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Het heeft de uitvoering van zijn taak voor een groot deel gemandateerd aan de Algemeen Directeur, die op zijn beurt sturing en leiding geeft aan de werkorganisatie van het Watersportverbond. Het bestuur legt over het gevoerde bestuur verantwoording af aan de Algemene vergadering van het Watersportverbond (ALV). De directeur voert het door het bestuur vastgestelde en door de ALV goedgekeurde beleid samen met zijn medewerkers uit. Deze verdeling correspondeert met de verdeling besturen / uitvoeren.
Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB), waar de secretaris ook deel van uit maakt. Het AB bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter penningmeester en secretaris (samen DB) en portefeuille/platform bestuursleden (recreatiesport, wedstrijdsport, topsport, kanosport en sponsoring). Het Watersportverbond streeft naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur, als afspiegeling van haar achterban.
Het dagelijks bestuur (DB) is betrokken bij de algemene bedrijfsvoering en bondsoverstijgende onderwerpen van het Watersportverbond en staat in nauw contact met de directeur.
Als secretaris stel je met medebestuursleden het meerjarenbeleidsplan en beleidsplanning cyclus van het Watersportverbond vast en bewaakt deze. Je ziet erop toe dat de statuten en de geldende wet-, en regelgeving en voorschriften gevolgd worden en je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van de statuten en reglementen. Ook zorg je voor het (laten) opstellen van de agenda en het bijeenroepen, voorbereiden en begeleiden van bestuursvergaderingen (AB en DB) en van de ALV’s, gevolgd door het laten opmaken van de notulen en het in beeld houden van de afspraken. Als onderdeel van het collectieve bestuur, leg je verantwoording af aan de ALV voor het gevoerde beleid. Je hebt daarnaast een verbindende rol met de aangesloten verenigingen en fungeert desgevraagd als klankbord voor de Algemeen Directeur.
Ook zie je toe op alle van het bestuur uitgaande stukken en voor het houden van afschriften daarvan, en voor het bewaren van deze afschriften evenals van de ingekomen stukken in het (digitaal) archief.
De verdeling van de aandachtsgebieden in het DB zal in overleg met de voorzitter plaatsvinden. Alle bestuursfuncties bij het Watersportverbond betreffen vrijwilligersfuncties en zijn buiten een eventuele onkostenvergoeding onbezoldigd.
  • Je bent bij voorkeur een actieve watersporter en (voormalig) bestuurslid van een vereniging en hebt een ervaren en eigentijdse kijk op het verenigingsleven.
  • Je beschikt over een strategisch denkniveau.
  • Je hebt (ruime) ervaring als bestuurder en daarmee kennis en ervaring op het gebied van reglementen, statuten en protocollen.
  • Je hebt een stevige en daadkrachtige persoonlijkheid. Iemand die open, ambitieus en verbindend communiceert met medewerkers, vrijwilligers, verenigingen en partners.
  • Je beschikt over voldoende tijd, energie en motivatie om de bestuursfunctie uit te oefenen en bovendien het Watersportverbond ceremonieel te vertegenwoordigen bij (individuele) leden en daarbuiten. De tijdsbesteding van een secretaris bestaat in elk geval uit gemiddeld 10 à 12 keer per jaar een algemene bestuursvergadering, 10 à 12 keer per jaar een dagelijks bestuursvergadering evenals de 2 ALV’s.

Er zal eerst een gesprek met een benoemingscommissie plaatsvinden. Indien gewenst kan om referenties worden gevraagd. De benoemingscommissie stelt de kandidaat vervolgens voor aan het bestuur en het bestuur draagt de kandidaat voor aan de ALV. Tot slot zal de ALV de secretaris benoemen. Geïnteresseerden voor deze vrijwillige rol als secretaris kunnen contact opnemen met de secretaris van de benoemingscommissie: .

Remember to mention that you found this position on Careerland