Open-rank-stilling(er) i Social-Udviklings- og Integrationspsykologi at Københavns Universitet


Institut for Psykologi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet søger kandidater til mindst én fuldtids stilling på adjunkt, lektor eller professorniveau i Social-, Udviklings- og Integrationspsykologi.
Stillingen ønskes besat fra 1. november 2022 eller snarest herefter.

Indledning

Opslaget omfatter følgende mulige stillingsniveauer:
 • Adjunkt/Tenure-track adjunkt: Stillingen som adjunkt er en tidsbegrænset undervisnings- og forskningsstilling på fire år med mulighed for forlængelse på ét til to år. Stillingen som tenure- track adjunkt er en tidsubegrænset stilling, der indeholder mulighed for fastansættelse ved forfremmelse til lektor såfremt kandidaten modtager en positiv lektorbedømmelse efter max 6 år på programmet. .
 • Lektor/Lektor på forfremmelsesprogrammet: En lektorstilling er en fast stilling med forsknings- og undervisningsforpligtelser. Kandidater, der søger en lektorstilling på forfremmelsesprogrammet - og som er særligt talentfulde, kan samtidig med at de ansættes som lektorer optages på et forfremmelsesprogram, hvor de efter positiv bedømmelse efter max 8 år overgår til ansættelse som professorer.cket.
 • Professor: Fast stilling med forsknings- og undervisningsforpligtelser.

HUSK AT SKRIVE HVILKEN STILLINGSKATEGORI DU SØGER
Ved ansættelse vil den/de succesfulde kandidat(er) blive del af et underviserteam, der varetager Social-, Udviklings- og Integrationspsykologi-programmet på kandidatuddannelsen i Psykologi såvel som i andre relaterede områder på både bachelor- og kandidatuddannelserne i Psykologi, og vil derudover bidrage til forskningen på instituttet. Information omkring kandidatuddannelsen i Psykologi kan findes her: https://psy.ku.dk/uddannelser/kandidatuddannelsen/studieordning/ka-studieordning-psykologi/. Det specialiserede program i Social-, Udviklings- og Integrationspsykologi findes under Modul 400.
Kandidater, der ansættes på tenure-track-programmet, forventes at understøtte udviklingen af kandidatprogrammet i Social-, Udviklings- og Integrationspsykologi under supervision fra lektorer og professorer. Kandidater, som ansættes på lektor- eller professorniveau forventes at være villige til at tage ansvar for koordinering og udvikling af kandidatprogrammet.
Instituttet ønsker særligt ansøgninger fra kandidater, hvis forskning inkluderer kritiske undersøgelser af sammenhængen mellem individer og samfundsmæssige, fællesskabsforankrede, politiske og kulturelle rammer, og hvis forskning har potentialet til at informere praksis inden for en dansk kontekst. Kandidater med et lovende potentiale til at indgå i brede samarbejder med andre forskergrupper på instituttet og på tværs af fakultetet og universitetet, opfordres ligeledes til at søge. Slutteligt ser instituttet gerne ansøgninger fra kandidater med en stærk baggrund inden for forskningsmetodologi – særligt med indgående kendskab til kvalitative eller ”mixed-methods” – og som har dokumenteret erfaring med at undervise bachelor- og kandidatstuderende i tidssvarende forskningsmetoder.

Institut for Psykologi

Institut for Psykologi ved Københavns Universitet er organiseret i fire primære forskerklynger: Personligheds-, Pædagogisk, Arbejds- og Organisationspsykologi og Socialpsykologi; Humanvidenskabelig psykologi; Klinisk og Sundhedspsykologi; og Kognitions- og Neuropsykologi.
Undervisningen på instituttet er målrettet den psykologiske profession bredt forstået og er karakteriseret ved et kritisk engagement og ved teoretisk, metodologisk og anvendt fagindhold på højt niveau. Uddannelsen grænser tillige op til andre videnskabelige discipliner, og instituttet bestræber sig på til enhver en tid på at indgå i relevante, tværfaglige akademiske tiltag.
Forskningen på instituttet er af høj international kvalitet med høje etiske standarder, og er karakteriseret ved en fundamental nysgerrighed som drivkraft til at belyse diverse fænomener fra et psykologisk perspektiv. Instituttets forskning bygger på en stærk interaktion mellem grundforskning og anvendt forskning med inspiration fra tværfaglige tilgange.
For mere information om Instituttet, se https://psy.ku.dk/.
Find mere detaljerede information om instituttets strategi på https://psy.ku.dk/om/strategi/.
En kortfattet gennemgang af instituttets Code of Conduct findes på: https://psy.ku.dk/pdf/Code_of_Conduct_DoP.pdf.

Forpligtelser og ansvarsområder

Kandidaternes forpligtelser og ansvarsområder indebærer blandt andet at skulle bidrage til universitetets videnskabelige niveau og akademiske liv gennem grundforskning og anvendt forskning af højeste kvalitet, at gennemføre fremragende undervisning for studerende på både bachelor- og kandidatniveau, og at opfylde yderligere forpligtelser og udfylde diverse roller afhængigt af niveauet, på hvilket kandidaten indsættes.
Det forventes, at kandidaterne udfører og udvikler deres forskning i synergi med det fortløbende arbejde, der pågår på instituttet, og at ansøgere bidrager til implementeringen af den igangværende institutstrategi samt hjælper til med at definere instituttets og dets videnskabelige personales fælles mål.

Dine kompetencer og muligheder

Kandidater til stillingerne skal have en ph.d.-grad i Psykologi eller et tilgrænsende felt og et aktivt forskningsprogram, der relaterer sig til Social-, Udviklings- og Integrationspsykologi. Yderligere forventede kvalifikationer og erfaringer afhænger af det stillingsniveau, kandidaten søger ansættelse på.
Kandidater skal kunne dokumentere en begyndende (for adjunktstillinger) eller etableret (for lektor- eller professorstillinger) fremragende forskningsproduktion og forskningsbaseret undervisning inden for feltet. For lektor- og professorstillingerne forventes det herudover, at potentielle kandidater har erfaring med supervision af juniorforskere.
Det tillægges stor vægt, at kandidaterne har gode samarbejdsevner og er villige til at påtage sig akademisk-relevante organisatoriske roller (afhængigt af stillingsniveau) og ser sig selv som en aktiv akademisk medborger på Institut for Psykologi.
Institut for Psykologi anser undervisning for at være en uvurderlig del af ansættelse ved instituttet. Det forventes derfor, at ansøgerne kan dokumentere og demonstrere erfaring med undervisning, undervisningsplanlægning og -koordinering. For ansøgere på lektor- og professorniveau forventes det yderligere, at ansøgerne har gennemgået adjunktpædagogikum.
Den gode kandidat har stærke interpersonelle kompetencer og evner at samarbejde tæt med kolleger, når undervisning og forskningsprojekter skal planlægges og bringes til udførelse, og igennem deres generelle organisatoriske forpligtelser.

Kvalifikationskriterier og karriereprogression

Seks generelle kriterier gælder for ansættelse af adjunkter, lektorer og professorer ved Københavns Universitet. De seks kriterier (forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering og ledelse) betragtes som rammer for en samlet vurdering af ansøger. Derudover skal hver ansøger vurderes i henhold til de specifikke krav, der er anført i dette opslag.
Information om KU’s meriteringskriterier, der indgår i vurderingen af kvalifikationer for hhv. adjunkter, lektorer og professorer findes her: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger/.
Ansættelse som adjunkt forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for fagområdet. Adjunkturet er en uddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Adjunkter skal gennemføre universitetspædagogikum og der foretages en skriftlig vurdering af adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer senest 3 måneder inden ansættelsens ophør.
Særligt vedrørende stillingen som tenure track adjunkt:
Stillingen som adjunkt kan besættes som led i et tenure track-forløb, hvor den ansatte efter maksimalt 6 år overgår til en ansættelse som lektor. Overgang forudsætter, at den ansatte bedømmes fagligt kvalificeret til lektorniveau. Instituttet vil løbende følge op på adjunktens udvikling i forhold til de opsatte kriterier.
Information om tenure-track-programmet med mulighed for forfremmelse fra adjunkt til lektor findes her: https://employment.ku.dk/tenure-track/tenure-track-at-ucph/.
Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. En lektor skal kunne deltage i instituttets almindelige administration og eksaminer samt i bedømmelsesudvalg. Desuden skal en lektor kunne administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter.
Særligt vedrørende stillingen som lektor på forfremmelsesprogrammet:
KU tilbyder særligt talentfulde lektorer, at de samtidig med at de ansættes som lektorer optages på et forfremmelsesprogram. Senere i ansættelsen kan de efter positiv bedømmelse overgå til ansættelse som professorer uden yderligere stillingsopslag. Ansættelse som lektor på forfremmelsesprogrammet forudsætter dermed både, at ansøgeren er kvalificeret til at fungere som lektor her og nu, og at vedkommende demonstrerer potentiale til at kunne varetage en professorstilling ved programmets udløb. Begge dele vurderes ud fra KU’s meriteringskriterier. En lektor er almindeligvis på forfremmelsesprogrammet i minimum 2 år og maksimalt i 8 år. Undervejs i forløbet afholdes årlige samtaler med institutleder for at vurdere, om lektoren er ”on track”. Forløbet afsluttes med en bedømmelse inden overgang til professoratet.
Information om programmet med mulighed for forfremmelse fra lektor til professor findes her: https://jobportal.ku.dk/forfremmelsesprogrammet/.
Ansættelse som professor forudsætter dokumenteret høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og erfaring med varetagelse af undervisning på flere niveauer, herunder prøver/eksamen, kursus-/studieledelse, samt bidrag til udvikling af undervisning og undervisningsmateriale. En professor forventes at deltage i alle instituttets aktiviteter, herunder eksaminer og administration samt styre forskningsprojekter, give pædagogisk vejledning til adjunkter og sidde med i bedømmelsesudvalg.
Læs mere om kvalifikationskravene til henholdsvis adjunkt, lektor og professor i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019 her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1443

Kontakt:

For mere information om stillingerne kan henvendelser rettes til:
Institutleder, professor Vibeke Koushede. E-mail: vjk@psy.ku.dk; Tlf.: +4535320511
Professor Signe Vangkilde. E-mail: signe.vangkilde@psy.ku.dk; Tlf.: +4535324885
Professor Thomas Morton. E-mail: thomas.morton@psy.ku.dk; Tlf.: +4535326356

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgning

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg stilling” nederst på siden.
Materialet skal være i Adobe PDF eller Word format. ZIP filer og filer der overstiger 20MB kan ikke uploades.
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:
 • Ansøgning (max 3 sider)
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d.-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med stjerne*
 • Forskningsplan, der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år.
 • Dokumentation for undervisningskvalifikationer (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning), i henhold til KU’s retningslinjer: (https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/)
 • Publikationer: Ansøgere kan højst vælge 6 publikationer til bedømmelse i adjunkturer og lektorater og højst 10 publikationer til bedømmelse i professorater. De 6/10 vigtigste publikationer, hvoraf mindst tre skal være udgivet inden for de fem år umiddelbart forud for ansøgnignsfristen. De udvalgte publikationer skal uploades som vedhæftede filer og navngives fra 1 til 6/1 til 10.
 • Dokumentation af evne til at formidle information. Dokumentation af evnen til at formidle information til og dele viden med samfundet.

Hvis publikationer har en eller flere forfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket, ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

HUSK AT SKRIVE HVILKEN STILLINGSKATEGORI DU SØGER

Angivelsen skal være så præcis som mulig. Hvis du på adjunktniveaet søger både det tidsbegrænsede adjunktur og tenure track adjunkturet skal det fremgå at du søger begge. Hvis du på lektorniveaet søger både et almindeligt lektorat og et lektorat på forfremmelsesprogrammet skal det fremgå at du søger begge. Hvis du søger flere forskellige stillinger eller stillinger på flere niveauer bedes du angive 1. og 2. prioritet.

Ansættelsesprocedure

Information om rekrutteringsprocessen for videnskabelige medarbejdere på Københavns Universitet kan ses her: Rekrutteringsproces - for videnskabelige medarbejdere – Københavns Universitet (ku.dk)
Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos HR, e-mail: hrsc@hrsc.dk, venligst angiv sagsnummer 211-0175/22-2K.
Ansøgningsfristen er den 15. august, kl. 23:59 [*CEST/CET]
Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.
 • (Centraleuropæisk sommertid=CEST/CET = normaltid)

Remember to mention that you found this position on Careerland