Linköpings Universitet

Public

6,391 followers

Universitetslektor i allmänmedicin förenad med anställning som specialistläkare at Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Universitetslektor i i allmänmedicin förenad med anställning som specialistläkare i allmänmedicin inom Region Östergötland med klinisk placering vid den centrala länsdelen,
med placering vid Institutionen för hälsa, medicin och vård.
Ämnesområde
Allmänmedicin.
Beskrivning av ämnesområdet
Allmänmedicin är den vetenskap som med primärvården som bas ansvarar för prevention, diagnostik och terapi av alla kroniska folksjukdomar såväl som akuta sjukdomssymptom i en avgränsad befolkning. Inom ämnesområdet finns idag en omfattande forskningsaktivitet till både bredd och djup vid Linköpings universitet med ett stort antal forskarstuderande.
Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid Medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.
I anställningen ingår att undervisa på läkarprogrammet, aktivt bidra till läkarprogrammets långsiktiga utveckling, handleda forskarstuderande i primärvården och att initiera och bedriva egen forskning inom ämnesområdet. Tjänsten innebär klinisk tjänstgöring på vårdcentral inom Region Östergötland. Undervisning kommer att ske på svenska och engelska. Anställningens placeringsort kommer att vara centrala länsdelen.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Tjänsten är förenad med anställning som specialistläkare i allmänmedicin i Region Östergötland varför denna kompetens är nödvändig för tjänsten. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och därefter övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag.
Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.
Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.
Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande
Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 juni 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner


Bijar Ghafouri
Professor/Enhetschef
013-28 26 64
bijar.ghafouri@liu.se
Nico Rönnberg
Sekreterare i anställningsnämnden
013-28 22 41
nico.ronnberg@liu.se
Fredrik Almquist
HR-partner
013-28 69 04
fredrik.almquist@liu.se
Länk till den här sidanhttps://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18589&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on Careerland