Professor i engelska med didaktisk inriktning at Linnéuniversitetet

Växjö
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.
Anställningen som professor i engelska med didaktisk inriktning är placerad vid Institutionen för språk på Fakulteten för konst och humaniora. Fakulteten har ett brett utbud av utbildningar, en livaktig ämnesövergripande forskningsmiljö och rymmer sju institutioner, varav Institutionen för språk är en. Institutionens utbildningar omfattar sju olika språk, och ämnet engelska ges på alla nivåer. Institutionen har en framskjuten plats i lärarutbildningen och engelskämnet ingår i såväl grundlärarprogrammet som ämneslärarprogrammet.
Ämnesområde för befattningen: Engelska med didaktisk inriktning
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning: 50%. Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning
I arbetet ingår forskning, handledning och undervisning inom engelsk språkvetenskap och språkdidaktik på kandidat-, avancerad- och forskarnivå. Viktiga arbetsuppgifter är att handleda doktorander med inriktning på språkdidaktik och flerspråkighet. I arbetet ingår att stärka den språkvetenskapliga och språkdidaktiska forskningsmiljön vid Institutionen för språk och på fakulteten som helhet genom att stödja universitetslektorers forskning. Därutöver ingår att leda handledning och examination av examensarbeten i engelska i lärarutbildningarna och att stödja handledare för examensarbeten i språkdidaktik inom ämneslärarutbildningen vid Institutionen för språk och Institutionen för svenska språket.
Professorn kommer att ingå i Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring samt representera Centrum för Educational Linguistics i Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring. Därför förutsätts aktivt deltagande i fakultetsövergripande samarbete och samverkan med lokala skolor inom ramen för kunskapsmiljön och centrumbildningen. Delat ledarskap för Centrum för Educational Linguistics i samarbete med en företrädare för Institutionen för svenska språket ingår i arbetsuppgifterna, liksom att representera engelska språket i Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring och i Centrum för Educational Linguistics. Därutöver förväntas professorn bedriva egen forskning av relevans för kunskapsmiljön.
Professorn förväntas söka externa forskningsmedel, publicera internationellt och upprätthålla internationella forskningskontakter. Dessutom ingår aktivt deltagande i institutionens arbete, inklusive administrativa arbetsuppgifter
Ämnet engelska erbjuder undervisning både på campus och via webbaserade lärplattformar. Ämnet har en framskjuten plats i lärarutbildningen, och professorn förväntas ta en ledande roll i forskning, handledning och undervisning i engelsk språkdidaktik.
Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §)
För den utlysta tjänsten krävs framgångsrik erfarenhet av forskning, handledning och undervisning i engelska med språkvetenskaplig och språkdidaktisk inriktning.
Vidare krävs erfarenhet av undervisning och forskning i engelsk språkdidaktik i flerspråkiga kontexter (där engelska utgör ett främmande språk). Eftersom samverkan med lokala skolor i Sverige ingår i den forskning som bedrivs inom Centrum för Educational Linguistics, krävs samverkansskicklighet samt goda kunskaper i svenska.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Ytterligare bedömningsgrunder för anställningen framgår nedan.
Vägledande för bedömning av den vetenskapliga skickligheten är att den ska visas genom självständig aktiv forskning enligt gängse nationella normer, kvalitativt och kvantitativt.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning och avser utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.
Den pedagogiska skickligheten ska visa ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.
Ledarskapsskicklighet inom pedagogisk verksamhet visas genom etablering, ledning och utveckling av utbildning och pedagogiska samarbetsinitiativ samt genom uppdrag inom forskarutbildning eller handledarkollegium. God skicklighet som handledare inom utbildning på forskarnivå enligt gängse nationella normer ska ha visats.
Samverkansskicklighet avser visad förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande. Vägledande för bedömningen är samverkansaktiviteternas bredd, djup, kvalitet och resultat.
Ytterligare bedömningsgrunder är kollegialsamarbetsförmåga och interkulturell kompetens inom samverkan, undervisning och forskning i det språkdidaktiska ämnesområdet.
Meriterande för anställningen är erfarenhet av ledarskap och administration inom högskolan.
Meriterande är också lärarexamen.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 10 juni 2022!

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772 28 80 00.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner


Anna Greek
Prefekt inst. för språk
+46-480 44 64 56
anna.greek@lnu.se
Josefin Grahn
HR-partner
+46-470 - 70 81 84
josefin.grahn@lnu.se
Länk till den här sidanhttps://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6694&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on Careerland